Marcel Leteri, 2017 Australian National Champion – Brazilian Jiu-Jitsu Brunswick.

Brazilian Jiu-Jitsu Brunswick – Melbourne Coach Marcel Leteri Sasso de Oliveira is the 2017 Australian National Jiu-Jitsu Champion. Great weekend…

Continue Reading →